بچه ها میدونین فقر چیه ﻓﻘﺮ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﺟﻠﻮی ﻣﻬﻤﻮﻧﺖ ﻣﯿﺬاری از ﺷﺎم دﯾﺸﺐ و ﻓﺮدا ﺷﺐ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ات ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﻪ؛ ﻓﻘﺮ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﻋﺮوس ﻓﺨﺮی ﺧﺎﻧﻮم و زن ﺻﯿﻐﻪ ای ﭘﺴﺮ وﺳﻄﯿﺶ رو از ﺣﻔﻆ ﺑﺎﺷﯽ اﻣ ﺎ ﻣﺎﺟﺮای ﻣﺒﺎرزات ﺑﺎﺑﮏ ﺧﺮﻣﺪﯾﻦ رو ﻧﺪوﻧﯽ؛ ﻓﻘﺮ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ از ﺑﺎﺑﮏ و اﻓﺸﯿﻦ و ﺳﯿﺎوش و ﻣﻮﻟﻮی و رودﮐﯽ و ﺧﯿﺎم ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﺳﻢ ﻧﺪوﻧﯽ اﻣﺎ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی آﻧﺠﻠﯿﻨﺎ ﺟﻮﻟﯽ و ﺑﺮاد ﭘﯿﺖ و ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﺮﯾﺘﻨﯽ اﺳﭙﺮز رو ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯽ؛ ﻓﻘﺮ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ زﻧﺖ ﻣﯽ ری ﺑﯿﺮون ﻣﺪام ﺑﻬﺶ ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎ و ﮔﺮدﻧﺸﻮ ﺑﭙﻮﺷﻮﻧﻪ، وﻗﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺮی ﺑﯿﺮون ﺟﻠﻮ ﭘﺎی زن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﻪ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺰﻧﯽ و ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯽ ﺧﻮﺷﺸﺸﺸﮕﻠﻬﻬﻬﻪ؛ ﻓﻘﺮ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ازت ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ در ٣ﻣﺎﻩ اﺧﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﻮﻧﺪی ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ؛ ﻓﻘﺮ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻟﺒﺎس ﺧﺮﯾﺪن ﻫﺎت از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺴﻮاک ﺧﺮﯾﺪن ﻫﺎت ﮐﻤﺘﺮ                                                                                                                                                                                                                        یادت باشـــــــــد دلت که شکست سرت را بگیری بالا ..! تلافی نکن ، فریاد نزن ، شرمگین نباش. حواست باشد ؛ دل شکسته، گوشه هایش تیز است.. مبادا که دل و دست آدمی را که روزی دلدارت بود زخمی کنی به کین، مبادا که فراموش کنی روزی شادیش، آرزویت بود صبور باش و ساکت. بغضت را پنهان کن، رنجت را پنهان تر ...✔                                                                                                                                                                                                                       
پیوندها
اطلاعات عمومی