سوالات متداول

شماره تلفن بخشهای مختلف اتحادیه؟

مشاور عالی:ابراهیم کلائی . مدیرعامل: حسن رضایی- 38350096-071   • دبیرخانه: حمیده ثابت ـ رقیه ثابت – 38244153 -071و38244091-071   •  شماره مستقیم نمابر 38350098-071   •   واحد مالی: محمد حسین بردبار- فرشته فلاحت پیشه – فاطمه دهقانیان 38255939-071   •  واحد فروش: حسنی - حسین لشنی - 38255940-071    • واحد بازرگانی: منصور زارع - 38255940-071    •  واحد ثبت ومشخصات: زهرا حمیدی – فرانک شكری - 38350093-071   • واحد هماهنگی تعاونیها و امورمالی كارخانه:  محمد فلاحی - 38350093-071   •   كارخانه خوراك دام اتحادیه: غلامحسن عباسی– 37812262 -071و 37812263-071