مقالات
انجام کارهای صحیح برای گاوهای شیری تازه زا برای رسیدن به گاوهایی با یک شروع خوب لازم است.

دوره انتقال حساسترین مرحله زندگی گاو شیری است و گوش زد کردن نکاتی در مورد آن همواره اهمیت دارد و خالی از لطف نیست...

دانلود مقاله